image image image

Prvak sveta - asc TimeTables!!!

Program za pravljenje rasporeda časova osnovnih i srednjih školi koji je sa lakoćom uspeo da osvoji ceo svet. Govori 114 stranih jezika, kao i jezike sa naših prostora! Vlasnik je mnogih svetskih nagrada, plaketa, pohvala...

Pogledaj ceo tekst

Udžbenici za osnovnu i srednju školu

Za škole - Želite da se opredelite za sigurnu i tačnu dostavu udžbenika do Vaše škole ? Želite da svaki udžbenik bude unapred odvojen za svakog učenika ? Ili možda čak želite da svi učenici dobiju udžbenike na svoje kućne adrese ?

 

Pogledaj ceo tekst

Za sve kojima je obrazovanje životno usmerenje!

Da svaka škola u svakoj učionici ima interaktivnu tablu kao najsavremenije učilo, predstavlja cilj uspeha budućnosti i sadašnjosti obrazovanja. PANASONIC je otišao korak dalje i napravio jednu od najtraženijih interaktivnih tabli na svetu. Jednostavno pogledajte o kakvoj je tehnologiji reč.

 

Pogledaj ceo tekst
 • Raspored časova škole
 • Udžbenici
 • Interaktivne table
Škole Srednje Prezentacije srednjih škola regiona Srednjoškolski centar , Srebrenica
utorak, 07 decembar 2010 08:02

Srednjoškolski centar , Srebrenica

Rate this item
(0 votes)

Istorijat škole :


 

Današnji Srednjoškolski centar Srebrenica u Srebrenici je nastao iz dugogodišnje tradicije Gimnazije koja je osnovana školske 1960/61. godine. Proteklih godina, uz gimnaziju je postojao i niz drugih škola, u okviru kojih su se obrazovali kadrovi u skladu sa potrebama privrede ovog kraja, kao što su ekonomska, elektrotehnička, hemijska, rudarska škola itd.
Nakon rata, Škola je nastavila sa radom, obrazujući učenike u sljedećim strukama:
Gimnazija – opšti smjer
Zdravstvo – medicinski tehničar i fizioterapeutski tehničar
Hemija, nemetali i grafičarstvo – hemijski tehničar, tehničar u industriji nemetala
Trenutno, Škola broji 501 učenika i oko 60 zaposlenih. Školu pohađaju učenici svih nacionalnosti sa područja opštine Srebrenica i susjednih opština (Bratunac, Milići, Vlasenica, Ljubovija, Bajina Bašta i sl.).
Rezultat dugogodišnjeg rada je veliki broj svršenih studenata, koji su činili ili čine okosnicu razvoja privrede i društva ovog kraja.

Vannastavne aktivnosti :O danu škole :


...

Priznanja i takmičenja :


-

Međunarodni i domaći kontakti :


...

Prijatelji škole :


...

Nagrade :


...

Još koja reč o školi :


-

Zašto upisati baš našu školu  :


STRUKA: Gimnazija


Naziv zanimanja: OPŠTI SMJER
Nivo složenosti: IV, četvorogodišnja srednja škola
Stručne kvalifikacije:
Gimnazija je oduvijek predstavljala pripremu mladih za dalje školovanje na višim i visokim školama. Ona je omogućavala sticanje znanja i vještina iz raznih oblasti i bila dobra osnova za upis željenog fakulteta. Gimnazije opšteg smjera, kao što je naša, ne potenciraju samo jednu oblast ili profesiju, već kroz različite nastavne predmete svojim učenicima daju mogućnost i vremena da pronađu sebe i prepoznaju svoj budući poziv.
Period od 15. do 18. godine je period intenzivnog razvoja fizičkih i intelektualnih potencijala čovjeka, pa gimnazija predstavlja idealan temelj za njihovu nadgradnju.
Nakon završene gimnazije, učenici mogu konkurisati za upis na raznim fakultetima društvenog, prirodnog i tehničkog smjera, kao i na nekoj od umjetničkih, religijskih i vojnih akademija.

STRUKA: Hemija, nemetali i grafičarstvo

Naziv zanimanja: HEMIJSKI TEHNIČAR
Nivo složenosti: IV, četvorogodišnja stručna škola
Stručne kvalifikacije:
·    ima izgrađene navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine;
·    razvio je sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
·    stekao je pravilan odnos prema opremi;
·    prati razvoj novih tehnologija i obrazuje se tokom rada;
·    posjeduje sposobnost za komunikaciju na radnom mjestu;
·    ima izgrađene navike o racionalnom korišć·    enju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
·    koristi informatič·    ka znanja za izradu tehnič·    ke i poslovne dokumentacije;
·    primjenjuje i prati međunarodne i državne standarde i norme;
·    služi se jednim svjetskim jezikom;
·    posjeduje osnovna znanja o demokratiji;
·    sposoban da se kreć·    e u evropskim okvirima, svjestan svojih prava, obaveza i odgovornosti;
·    uspješno planira, priprema, organizuje i kontroliše rad pojedinaca, grupa, odjeljenja ili proizvodne jedinice;
·    zna da rukuje laboratorijsko – hemijskom opremom, aparatima i uređajima;
·    poznaje metode, nač·    in rukovanja, nač·    in rada i pravila korišć·    enja hemikalija;
·    zna da priprema, izdaje i obrađuje radne naloge i ostalu tehnič·    ku dokumentaciju;
·    zna da obavlja laboratorijsku kontrolu kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda saglasno važeć·    im propisima – standardima;
·    zna da uzima uzorke za laboratorijsku kontrolu;
·    poznaje nač·    in i metode prorač·    una u hemijskim analizama i prorač·    une u pogonu proizvodnje;
·    piše recepture za analize i priprema rastvore svih koncentracija;
·    može da se brine o sprovođenju planiranog tehnološkog procesa;
·    rukuje raznim laboratorijskim instrumentima, aparatima i uređajima;
·    poznaje primjenu i zna da koristi zaštitna sredstva na radu;
·    vodi rač·    una o zaštiti zdravlja ljudi i životne sredine primjenjujuć·    i higijensko – tehnič·    ke, protivpožarne i druge mjere zaštite.

OPIS POSLOVA:

Hemijski tehničari obavljaju poslove u istraživanju na području hemijskog inženjerstva, planiraju, organizuju i vode hemijske, farmaceutske, biohemijske i prehrambeno – tehnološke procese i proizvodnju u preradi nafte, naftnih derivata, hrane, lijekova, poljoprivrednih hemikalija, kozmetičkih proizvoda, sredstava za pranje, čišćenje itd. Oni se bave i unapređenjem proizvodnje, organizuju i izvode poslove nadzora kontrole kvaliteta, kao i primjenom proizvoda. Hemijski tehničari rade u hemijskoj laboratoriji. Oni provode različite laboratorijske postupke da bi utvrdili strukturu i kvalitet materija te uslove njihove optimalne primjene. Hemijski tehničar organizuje i izvodi ispitivanja kvalitete i analize materijala. Rad započinje provjerom funkcionalnosti opreme te slaganjem pojedinih aparatura, ukoliko je to potrebno. Ako radi sa laborantima, ima rukovodeću funkciju te za koordinaciju i kontrolunjihova rada utvrđuje tehnološke recepture i postupke prema kojima trebaju izvoditi zadatke. Raspoređuje im posao i radne zadatke i sam sudjeluje u utvrđivanju hemijskih, mikrobioloških i bioloških svojstava materijala. U pravilu, laboranti rade s jednostavnijom opremom, a složenije i nestandardizovane procedure provode hemijski tehničari.
Hemijski tehničar mora znati rukovati laboratorijskom opremom i koristiti sa računarom u svakodnevnom radu.
Hemijski tehničar organizuje i izvodi laboratorijske postupke na području hemijskih reakcija i hemijsko – fizikalnih tehnoloških operacija. Provodi mjere i propise zaštite na radu. Nadzire čišćenje laboratorijskih mašina, opreme i uređaja. U svom poslu mora pratiti stručnu literaturu, publikacije i propise u svom djelokrugu.
RADNI USLOVI:

Hemijski tehničari zapošljavaju se u naučno – istraživačkoj djelatnosti te laboratorijama pri hemijskoj proizvodnji, proizvodnji i preradi papira te proizvodnji nemetalnih materijala. Hemijski tehničari rade u zatvorenom i vještački osvijetljenom prostoru. Hemijski tehničar radi sa materijama različitih osobina, što znači da je moguća prisutnost mirisa te kontakt sa materijama štetnim za zdravlje. Zbog toga je, u skladu sa propisima zaštite na radu, potrebna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočala i maski kao i da poštuje proceduru korištenja i skladištenja otrovnog i zapaljivog materijala.

POŽELjNE OSOBINE I OSPOSOBLjAVANjE, NAPREDOVANjE I ZAPOŠLjAVANjE

Zanimanje hemijskog tehničara primjereno je zdravim ljudima koji nemaju alergija (osobe koje pokazuju alergijske reakcije ne mogu raditi u hemijskim laboratorijama niti se baviti ovom strukom). Potrebna je strpljivost u radu, mogućnost dugotrajnog usmjeravanja pažnje i emocionalna stabilnost.
Za obavljanje poslova hemijskog tehničara potrebno je završiti četvorogodišnju hemijsku srednju školu. Zbog stalnih promjena i usavršavanja laboratorijske opreme i hemijske tehnologije, očekuje se stalno stručno usavršavanje na dodatnim seminarima i edukacijama.

SRODNA ZANIMANjA

Poslovi hemijskog tehničara najsličniji su poslovima farmaceutskog tehničara i hemijskog laboranta te poslu operatora hemijskih postrojenja.

STRUKA: Zdravstvo

Naziv zanimanja: MEDICINSKI TEHNIČAR
Nivo složenosti: IV, četvorogodišnja stručna škola
Stručne kvalifikacije:
·    uspješno pruža zdravstvenu njegu u opštim i specijalnim bolnicama, poliklinikama i klinič·    kim ustanovama;
·    osposobljen je za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti sa aspekta preventivne, kurativne i rehabilitacione medicine;
·    osposobljen je za rad u klubovima za masovne hronič·    ne i nezarazne bolesti i bolesti zavisnosti;
·    osposobljen je za rad u domovima za napuštenu djecu i djecu sa specijalnim potrebama;
·    osposobljen je za rad u domovima za lica generativne dobi;
·    osposobljen je za rad u institucijama za zdravstveno – socijalnu zaštitu osjetljivih populacionih grupa;
·    uspješan je u radu u humanitarnim ustanovama i organizacijama;
·    uspješno asistira ljekaru u pripremi i izvođenju jednostavnijih medicinskotehnič·    kih zahvata;
·    uč·    estvuje u timu za psihič·    ku, fizič·    ku, socijalnu i profesionalnu rehabilitaciju bolesnika;
·    sprovodi jednostavnije masaže i vježbe tijela radi spreč·    avanja komplikacija dugotrajnog ležanja (bolnič·    ka i vanbolnič·    ka njega bolesnika);
·    osposobljen je za asistenciju ljekaru u stomatološkoj ordinaciji;
·    osposobljen je za rad u timu porodič·    ne medicine (promocija zdravlja i pružanje zdravstvene njege);
·    osposobljava se za rad u medicinskoj statistici;
·    utvrđuje potrebe pojedinca (zdravog i bolesnog), njegove porodice i grupa sa zdravstvenom njegom;
·    planira i sprovodi (samostalno i u timu) aktivnosti usmjerene ka rješavanju zdravstvenih problema;
·    posmatra stanje bolesnika (izgled, opšte stanje, ponašanje i vitalne funkcije);
·    sprovodi lič·    nu higijenu i higijenu okoline bolesnika (kupanje, pranje i mijenjanje položaja);
·    sprovodi hranjenje (prirodnim putem, nazogastrič·    nom sondom, gastrostomom, hranjivom klizmom);
·    brine o priboru za njegu bolesnika i za medicinsko – tehnič·    ke zahvate (pregled, pretrage, dijagnostič·    ki zahvati);
·    priprema instrumente, aparate i dokumentaciju za medicinsko – tehnič·    ke zahvate koje izvodi ljekar;
·    priprema i sprovodi jednostavnije medicinsko – tehnič·    ke zahvate (klizma za č·    išć·    enje, kataterizacija i ispiranje);
·    priprema za transfuziju krvi (pribor, dokumentacija);
·    priprema i izvodi sterilizaciju;
·    priprema i primjenjuje peroralnu parenteralnu i lokalnu terapiju:
·    sprovodi jednostavnije fizikalno – terapijske postupke (grijanje termoforom, hlađenje ledom, vježbe disanja, vježbe ekstremiteta, masaža)
·    prepoznaje hitna stanja i daje prvu struč·    nu pomoć·     (reanimacija, zaustavljanje krvarenja, imobilizacija);
·    uspješno uč·    estvuje u sprovođenju zdravstvenog odgoja (odgoj žena generativne dobi, trudnica i babinjara, novorođenč·    eta, dojenč·    eta, male i predškolske djece, školske djece, starih lica i nozoloških grupa stanovništva).

OPIS POSLOVA

Medicinske sestre, zajedno sa ljekarima, rade na području unapređenja zdravlja bolesnih i zdravih osoba, sprečavanja bolestii, liječenja i rehabilitacije kao i očuvanju zdravlja. Zdravstvenu njegu obavljaju samostalno ili kao članovi zdravstvenog tima. Njihovi su pacijenti djeca, odrasli i starci. Rade na vrlo različitim radnim mjestima od patronaže do jedinica intenzivne njege nekad samostalno, nekad u timu, a nekad pomažu ljekarima. Neke sestre bave se uglavnom pružanjem sestrinske zaštite, a druge organizacijom ili nastavom. Zbog svega toga postoje velike razlike u poslovima različitih sestara. No, ono što je zajedničko svim sestrama jeste sistematski pristup otkrivanju i rješavanju zdravstvenih problema iz njihovog djelokruga. One posmatraju i procjenjuju fizičko i psihičko stanje te ponašanje svojih pacijenata. Tako prepoznaju potrebe za sestrinskom zaštitom i obezbjeđuju važne podatke ljekarima za prepoznavanje i praćenje toka bolesti. Utvrđuju rizike za zdravlje te mogućnosti pacijenata i njihovih porodica za aktivno sudjelovanje u njezi i liječenju. Na osnovu svega toga planiraju, provode i ocjenjuju uspješnost sestrinske brige. Najviše sestara radi u bolnicama. One pomažu svojim pacijentima u ublažavanju, rješavanju i podnošenju problema koje imaju zbog bolesti, propisanih pretraga, načina liječenja, boravka u bolnici i odvajanja od porodice. Sestre u bolnicama mogu raditi i u dijagnostičkim ordinacijama npr. za alergološka ispitivanja ili endoskopije, na odjeljenjima za hitan prijem bolesnika, u operacijskim salama itd. Danas ima sve više ustanova za njegu i rehabilitaciju u kući, a mnoge od njih kao oblik privatne prakse osnivaju sestre. Sestre koje su zaposlene u tim ustanovama rade u bolesnikovoj kući. Njihov je posao vrlo sličan poslu bolničkih sestara, uključujući i mnoge postupke koji su se nekada provodili isključivo u bolnicama – injekcije, infuzije, liječenje kisikom itd.
U primarnoj zdravstvenoj zaštiti zapošljavaju se patronažne sestre s višom stručnom spremom. One posjećuju svoje pacijente u njihovoj kući. Rade najviše s trudnicama, mladim majkama ioboljelima od hroničnih bolesti. Podučavaju njih i članove porodice o zdravlju i bolesti, njezi djeteta, brinu se za bolesne i nemoćne u krugu porodice itd. Sestre mogu raditi s ljekarima u raznim ordinacijama gdje pripremaju pacijente i pomažu pri pretragama te samostalno provode neke medicinske postupke, daju injekcije, uzimaju uzorke za pretrage i previjaju rane. Manji broj sestara radi u službama za hitnu medicinsku pomoć, a neke izvan zdravstva, npr. u domovima penzionera i dječijim obdaništima.

RADNI USLOVI

Radni uslovi zavise od vrste posla, mjestu zaposlenja i ustanove u kojoj je osoba zaposlena. Sestre rade u dnevnim i noćnim smjenama te vikendom i praznikom. Godišnji odmori raspoređeni su tokom cijele godine. Patronažne sestre i sestre u ustanovama za njegu i rehabilitaciju u kući odlaze u kuće svojih pacijenata po svakakvom vremenu. U pacijentovoj kući moraju se prilagoditi uslovima koje zateknu. Na nekim radnim mjestima sestre mogu biti izložene zarazi, zračenju, trovanju, povredama. Zbog toga moraju primjenjivati razne mjere zaštite na radu.

POŽELjNE OSOBINE I OSPOSOBLjAVANjE, ZAPOŠLjAVANjE I NAPREDOVANjE

Sestra mora biti emocionalno zrela i stabilna kako bi mogla razumjeti i nositi se s ljudskom patnjom, hitnim stanjima, zdravstvenim problemima i etičkim dilemama. Dobre komunikacijske vještine, strpljivost i osjetljivost za ljudske probleme koji su sastavni dio svakog sestrinskog postupka, potrebne su za stvaranje odnosa povjerenja. Važno je shvatiti da se pacijentima ne smiju nametati sopstveni stavovi ni onda kada duboko vjerujemo kako to činimo za njihovo dobro. Sestra mora biti u stanju razumjeti pacijentove osjećaje i ponašanje u određenoj situaciji. Mora brinuti o pacijentu, te spremna prihvatiti odgovornost, raditi samostalno i u timu, savjesno i kritički provoditi ono što je propisano te prepoznati kada se mora posavjetovati sa drugima.
Nakon četvorogodišnje srednje škole stiče se naziv medicinski tehničar, a može se zaposliti u bolnicama, domovima penzionera i raznim ordinacijama na poslovima osnovne sestrinske zaštite što uključuje, npr. Mjerenje pulsa, pritiska i temperature, posmatranje pacijentovog stanja, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, primjenu lijekova, provođenje nekih medicinskih postupaka, davanje uputstava, vođenje dokumentacije i tome slično. Nakon srednje škole ili stručnog studija slijedi pripravnički staž koji traje godinu dana i polaganje stručnog ispita.

SRODNA ZANIMANjA

Poslovi medicinske sestre slični su poslovima radnog terapeuta i fizioterapeuta.


Naziv zanimanja: FARMACEUTSKI TEHNIČAR
Nivo složenosti: IV, četvorogodišnja stručna škola
Stručne kvalifikacije:
·    posjeduje znanje neophodno za obavljanje poslova farmaceutskog tehnič·    ara i prvenstveno je edukovan za rad u javnoj apoteci;
·    osposobljen je za rad u bolnič·    koj apoteci;
·    radi u tvornici gotovih farmaceutskih preparata;
·    radi u tvornici koja se bavi proizvodnjom lijekova biljnih preparata;
·    radi u tvornici koja se bavi proizvodnjom meda i preparata od meda;
·    radi u tvornici pomoć·    nih ljekovitih sredstava;
·    radi u tvornici sanitetskog materijala i opreme;
·    sposoban je da radi u svim djelatnostima (tvornica, veleprodaja, maloprodaja) vezanim za ortopedska pomagala;
·    radi u djelatnostima vezanim za promet dezinfekcionih sredstava, sredstava za dezinfekciju i deratizaciju;
·    obuč·    en je za mjerenje, sitnjenje, rastvaranje, filtriranje, destilovanje, pakovanje i dr.;
·    osposobljen je da izrađuje prema recepturi, pod kontrolom farmaceuta, različ·    ite masti, rastvore, praškove i druge galenske oblike lijekova;
·    priprema reagens, vrši kvalitativne i kvantitativne biohemijske pretrage tjelesnih teč·    nosti, sekreta i ensekreta prema datoj metodologiji, a pod kontrolom odgovarajuć·    eg struč·    njaka – specijaliste;
·    obavlja poslove laboratorijske administracije;
·    sposoban je uspješno sarađivati u timovima za izvođenje posebnih i specijalnih namjena koji samostalno priprema uzorke, vrši određene rutinske pretrage i vodi laboratorijsku administraciju;
·    obavlja zdravstveno – vaspitni rad prosvjeć·    ivanja pacijenata;
·    izdaje upute osnovne namjene

OPIS POSLOVA

Farmaceutski tehničar obavlja tehničke poslove vezane za istraživanja iz farmakologije, unapređuje primjenu rezultata istraživanja na području farmacije, zdravstva i drugih srodnih nauka. Farmaceutski tehničar sarađuje u radu analitičke laboratorije apoteke, izrađuje preparate, ispituje kvalitet lijekova, kontroliše rok trajanja lijekova, bira ambalažu za preparate koji se izrađuju u apoteci, vodi evidenciju analitičke laboratorije, radi s farmaceutskim sirovinama i pripremi i proizvodnji gotovih farmaceutskih proizvoda. Posao tehničara razlikuje se, zavisno od toga radi li u apoteci, laboratoriji ili farmaceutskoj proizvodnji.
Farmaceutski tehičar koji radio u apoteci obavlja poslove na pripremi lijekova za koje postoje standardni recepti. To može biti pripremanje mješavina čajeva, priprema krema ili masti. Prilikom pripreme lijekova mora pratiti zadati recept. Posao farmaceutskog tehničara u laboratorijama odvija se pod nadzorom i prema uputstvima rukovodioca ili naučnog istraživača. Prije početka rada farmaceutski tehničar priprema opremu i kontroliše njezinu funkcionalnost te, prema potrebi, sastavlja prema uputstvu laboratorijsku aparaturu, a nakon toga provodi različite fizikalno – hemijske i biološke analize i mjerenja upotrebom laboratorijske aparature. Oprema u laboratoriji može biti vrlo precizna i procesi automatizovani, što znači da farmaceutski tehničar mora znati rukovati opremom i koristiti se računarom u svakodnevnom radu. Vodi laboratorijski dnevnik o svim radnim zadacima, fazama posla i njihovu trajanju. Farmaceutski tehničar u proizvodnji farmaceutskih proizvoda priprema proizvodnju te nadzire tehnološke faze u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih preparata. Prije proizvodnog procesa sirovine koje ulaze u obradu treba precizno izvagati, što nadzire ili obavlja farmaceutski tehničar.

RADNI USLOVI

Radni uslovi u farmaceutskoj proizvodnji strogo su definisani za svaki proizvod, pa farmaceutski tehničar nadgleda postojanje propisanih klimatskih uslova, kao što su vlaga, temperatura, prisutnost gasova, i protok vazduha. Kontroliše i obezbjeđuje higijenske uslove u skladu sa standardima te nadgleda načine čišćenja mašina, dezinfikuje i dr. Sem toga, obezbjeđuje zaštitu na radu nadgledanjem pravilnog korištenja sredstava za ličnu zaštitu i njihove ispravnosti.
Farmaceutski tehničari zapošljavaju se u apotekama, laboratorijama, u proizvodnji lijekova za humanu i veterinarsku upotrebu i u kozmetičkoj proizvodnji. Farmaceutski tehničari rade u zatvorenom i vještački osvijetljenom prostoru. Rade sa supstancama različitih osobina, što zanči da je moguća prisutnost neugodnih mirisa te dodir sa materijama štetnim po zdravlje. Zbog toga je u skladu sa propisima zaštite na radu potrebna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočala i maski. Danas, farmaceutski tehničar mora da zna raditi sa računarskom opremom te da razumije engleski ili njemački jezik, jer su uputstva za upotrebu opreme najčešće pisane na tim jezicima.

POŽELjNE OSOBINE I OSPOSOBLjAVANjE, ZAPOŠLjAVANjE I NAPREDOVANjE

Farmaceutski tehničari rade poslove koji zahtijevaju tačnost u radu, spretnost u rukovanju sitnijim predmetima i dobru oštrinu vida. Zbog rukovanja malim količinama supstanci (od kojih su neke posebno otrovne), kao i osjetljivom aparaturom, potrebna je strpljivost u radu, mogućnost dugotrajnijeg usmjeravanja pažnje i emocionalna stabilnost. Potrebna je i odgovornost u radu, jer se radi sa supstancama koje mogu ugroziti zdravlje drugihljudi. Vrlo je važna urednost i održavanje lične higijene. Za obavljanje poslova farmaceutskog tehničara potrebno je završiti četvorogodišnju farmaceutsku srednju školu, ali u toku rada i dalje učiti, jer se u laboratorijama, kao i u proizvodnji farmaceutskih proizvoda, tehnologija stalno mijenja i usavršava.

SRODNA ZANIMANjA

Poslovi farmaceutskog tehničara najsličniji su poslovima hemijskog tehničara i hemijskog laboranta, zatim botaničkog tehničara, zoološkog tehničara, ekološkog tehničara, biohemijskiog tehničara, medicinskog laboratorijskog tehničara, veterinarskog tehničara itd.


STRUKA: Ostale djelatnosti

Naziv zanimanja: KOZMETIČKI TEHNIČAR
Nivo složenosti: IV, četvorogodišnja stručna škola
Stručne kvalifikacije:
izgrađuje navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine;
razvija sposobnost samostalnog rada i rada u grupi;
stiče odnos prema opremi;
shvata potrebu praćenja novih tehnologija i obrazovanja tokom rada;
stiče sposobnosti za komunikaciju;
izgrađuje navike o racionalnom korišćenju sredstava rada, energije, materijala i vremena;
koristi informatička znanja za izradu tehničke i poslovne dokumentacije;
primjenjuje i prati međunarodne i državne standarde i norme;
služi se jednim svjetskim jezikom;
posjeduje osnovna znanja o demokratiji;
sposoban je da se kreće u evropskim okvirima, svjestan svojih prava, obaveza i odgovornosti;
vrši prijem stranaka i dogovara termine dolaska i vrste usluga (pregled lica, dijagnoza kože i otvaranje uslužnog kartona);
vrši kozmetičke tretmane (lica, vrata, dekoltea);
poznaje i izvodi masažu tijela ručno i uz upotrebu aparata, te izvođenje čišćenja kože aparatima i ručno;
vrši pripremu i aplikaciju fitoterapije, maske i pakovanja;
poznaje i pravilno primjenjuje kozmetičke tretmane (kao što su celulit i mršavljenje, hladno – topla depilacija, solarij za sunčanje i dr.);
vrši pedikiranje i manikiranje uz pravilnu primjenu aparata i pribora za rad (lampa za nadogradnju noktiju gel – metoda, pedikir i manikir – aparat);
vrši uljepšavanje i estetsko dotjerivanje kože (sklad boja za šminkanje, praktična tehnika šminkanja, korekcija lica, pravilan izbor dekorativne kozmetike);
pravilno provodi dezinfekciju i sterilizaciju alata i pribora.

OPIS POSLOVA

Kozmetički tehničari pomažu ljudima da postignu i očuvaju zdrav i lijep izgled. Oni njeguju kožu i ispravljaju nesavršenosti lica i tijela koje nisu u domenu medicine. Većina kozmetičkih tehničara radi u kozmetičkim salonima. Njihovi poslovi obuhvataju njegu kože lica i tijela, oblikovanje tijela i šminkanje. U svom poslu kozmetičari se služe različitim aparatima, npr., za elektrodepilaciju i uklanjanje celulita, laser i solarij. Kozmetičari čiste kožu lica i tijela (tretman prištića, piling) i uklanjaju suvišne dlačice (električnim putem , toplim voskom). Laserom i drugoim metodama uklanjaju bore, strije i sitne ožiljke. Neki kozmetičari bave se i pripremom kože za estetske operacije te njegom nakon operativnih zahvata (npr. uklanjanje postoperativnih ožiljaka i edema). Probleme prekomjerne težine, fizičke napetosti i celulita kozmetičari rješavaju masažom. Time se poboljšava cirkulacija, što doprinosi poboljšanju fizičkog i psihičkog zdravlja. Kozmetičari – šminkeri, na zahtjev klijenta (npr. ozljede lica nakon automobilske nesreće), rade i trajnu šminku. Osim u salonima, šminkeri rade na televiziji, u pozorištu, filmskim i fotografskim studijima.
Pedikeri njeguju kožu stopala i prstiju na nogama te nokte na nogama. Manikeri njeguju kožu šake te prste i nokte na rukama. Pri tom, odstranjuju otvrdnulu i sasušenu kožu, uklanjaju žuljeve, uređuju urasle i deformisane nokte i lakiraju ih. Koriste se različitim kozmetičkim sredstvima u obliku masti, lakova i krema te raznim alatima i priborom: makazama i različitim kliještima, turpijama, nožićima, specijalnim kamenovima, četkicama, vatom, raznim posudama i antiseptičkim sredstvima.
Manikeri uglavnom uređuju samo nokte na rukama. Prije obrezivanja nokata treba ih oprati mekanom spužvom. Nokte manikeri režu makazama ovalnog oblika. Izbor dužine nokata zavisi od njihovog oblika i kvaliteta. U pravilu ih podrezuju tako da budu duži za milimetar od vrhova prstiju, a nikako kraći od mesnatog vrha prsta. Turpijicom fino zaobljuju nokte kratkim i ujednačenim pokretima.

RADNI USLOVI

Kozmetički tehničari rade u čistoj i bezbjednoj radnoj sredini. Rizici povreda na radu (npr. infekcije) minimalni su ukoliko se radnik pridržava propisa o higijenskoj zaštiti, kako sebe, tako i klijenta. Kozmetički tehničari se u radu služe zaštitnim rukavicama, fizički navučenim ili „tekućim“. Ova druga vrsta više se koristi jer ne slabi čulo dodira, koji je u ovom zanimanju posebno važan. Pedikeri i manikeri rade stojeći ili sjedeći, ponekad u pognutom položaju. S obzirom da su u neposrednom dodiru sa različitim kozmetičkim sredstvima, mogu, ukoliko su preosjetljivi na određene preparate dobiti osip ili alergiju. Zbog toga je neophodno nositi zaštitne rukavice.

POŽELjNE OSOBINE I OSPOSOBLjAVANjE, ZAPOŠLjAVANjE I NAPREDOVANjE

Za kozmetičara je vrlo važno dobro poznavanje osnova dermatologije i anatomije. Oni moraju znati da prepoznaju problem koji je u domenu medicine i ne upuštati se u njegovo rješavanje.
Kozmetički tehničari koji se bave šminkanjem trebalo bi da imaju smisla za crtanje i da budu vješti u uočavanju onih karakteristika lica koje šminkom treba naglasiti ili ispraviti. Moraju, stoga, da znaju pažljivo slušati želje klijenata i da ih znaju uskladiti s objektivnim mogućnostima. Kako je riječ o uslužnoj djelatnosti, kozmetičarima ljubaznost i uslužnost ne smiju biti napor. Pedikerima i manikerima trebaju dobar vid, te ručna spretnost i usklađenost pokreta. Strpljivost pri provođenju tretmana te smisao za komunikaciju neophodni su u ovom poslu.
Kozmetički tehničari obrazuju se po četvorogodišnjem srednjoškolskom programu. Praktična nastava u školi i kozmetički salonima obavezan je dio obrazovnog programa. Nakon završene srednje škole nastavak školovanja moguć je na nekom od fakulteta.

SRODNA ZANIMANjA

Zanimanju kozmetičkog tehničara, manikera i pedikera srodna su ona zanimanja čija je osnovna djelatnost uljepšavanje ličnog izgleda: frizeri, šminkeri i estetski hirurzi.

Prekvalifikacije i dokvalifikacije - opis  :


-

Additional Info

 • Adresa škole: Svetosavska bb
 • Mesto: Srebrenica, Bosna i Hercegovina
 • Email: -
 • Direktor škole: -
 • Kontakt telefon: +387 56 440 713
 • Broj nastavnika: -
 • Broj učenika: -
 • Površina škole: -
 • Broj učionica: -
 • Sala za fizičko: -
 • Jezik nastave: -
 • Strani jezici: -
 • Vannastavne aktivnosti: Škola je vlasnik licence aScTimeTables
 • Smerovi i usmerenja: -
 • Broj učenika po smeru pri upisu :: -
 • Poznate ličnosti: -
 • Laboratorije i specijalni prostori za izvođenje nastave: -
Read 5265 times Last modified on utorak, 07 decembar 2010 08:13

Image Gallery

More in this category: Gimnazija , Cetinje »
blog comments powered by Disqus

Kultura

Korisni tekstovi

 • Nikola Tesla - Biografija
  Pronalazač koji je izumeo točak modernog doba Nikola Tesla je rođen u porodici pravoslavnog sveštenika…
 • DISCIPLINA, potreba dece i odraslih
  Najbolji oblik discipline je onaj koji dolazi iz nas, koji je zasnovan na razvijenom osećaju…
 • Anegdote velikana
  Pročitajte neke od anegdota velikana kao što su : Branko Ćopić, Jovan Dučić, Đura Jakšić,…